MILLELA FIRENZE

230411_millela_01
230411_millela_03
230411_millela_04
230411_millela_05
230411_millela_06
230411_millela_07
230411_millela_08
230411_millela_09
230411_millela_11
230411_millela_14
230411_millela_15
230411_millela_20

MILLELA FIRENZE

Date / April 2023
Location / Tokyo
Usage / Promotion Event
Construction / Taiyo Kogei
Photo / Koji Yamamoto